1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. AstroEnergy sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000739857, zwany dalej jako AE lub „Gwarant”, niniejszym udziela gwarancji jakości na towary i usługi montażowe instalacji fotowoltaicznych z oferty AE, a nabywane przez Klienta na podstawie odrębnych umów, o ile umowy te nie zawierają innych postanowień, zwaną dalej „Gwarancją Własną” lub „GW”.
  2.  W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczyć mogą wyłącznie podmioty upoważnione przez Gwaranta.
  3. Z uprawnień gwarancyjnych korzystać może wyłącznie Klient, który nabył kompletną instalację wraz z montażem bezpośrednio od Gwaranta lub jego upoważnionego przedstawiciela. W pozostałych przypadkach gwarancja nie obowiązuje.
  4. Warunkiem gwarancji jest niewykonywanie przez klienta żadnych samodzielnych prób usunięcia awarii elementów objętych niniejszą gwarancją.
 2. ZAKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ

   1. Okres ochrony Gwarancji Własnej wynosi 10 lat i liczy się od dnia zakończenia prac montażowych przez AE.
   2. GW obowiązuje na terenie Polski.
   3. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji Własnej obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w instalacji i jej elementach.
   4. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje jakość elementów i urządzeń instalacji oraz jakość montażu.
 3. OBOWIĄZKI GWARANTA

  1. W przypadku stwierdzenia wady elementu lub urządzenia Gwarant zobowiązuje się do:
    • a) wykonania naprawy lub wymiany wadliwego elementu/urządzenia na wolny od wad,
     b) zwrotu ceny – wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej Gwarancji Własnej;
  2. Świadczenia w postaci naprawy lub wymiany mogą nastąpić według wyboru Gwaranta z użyciem części, elementów, urządzeń nowych lub używanych, o podobnych parametrach, które umożliwią przywrócenie funkcjonalności instalacji. Wszelkie wymienione przez Gwaranta elementy instalacji przechodzą na własność Gwaranta.
  3. Gwarant rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, jeżeli rozpatrzenie reklamacji lub wykonanie świadczeń z Gwarancji Własnej będzie wiązało się z opóźnieniem, Gwarant w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji zawiadomi Klienta o powodach opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
  4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gwarant spełni świadczenie gwarancyjne w terminie 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na reklamację. Termin ten może ulec przedłużeniu po uprzedniej notyfikacji Klientowi.
 4. UPRAWNIENIA GWARANCYJNE KLIENTA

  1. W celu skorzystania z niniejszej gwarancji Klient zobowiązany jest w przypadku ujawnienia wady do:
     • a) niezwłocznego zgłoszenia reklamacji w terminie do 3 dni od daty ujawnienia się wady wraz ze wskazaniem, czy domaga się rozpatrzenia reklamacji na zasadach Gwarancji Własnej, czy też realizuje uprawnienia z rękojmi; w przypadku braku określenia reżimu odpowiedzialności przez Klienta Gwarant zakwalifikuje reklamację jako zgłoszoną w ramach Gwarancji Subsydiarnej;
      b) zgłoszenia reklamacji na jeden ze wskazanych sposobów:
     • – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@astroenergy.pl
     • – telefonicznie na numer 796 462 002
    • wraz z wyborem sposobu odbioru odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieokreślenia sposobu odbioru odpowiedzi Gwarant może zastosować tę samą drogę kontaktu, jaką Klient dokonał zgłoszenia reklamacji;
  2. wraz ze zgłoszeniem Klient zobowiązany jest kompleksowo opisać problem, w miarę konieczności dołączyć zdjęcia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do wykonywania praw z Gwarancji Własnej,
  3.  Klient zobowiązany jest udostępnić instalację oraz umożliwić demontaż elementów w celu dokonania oględzin lub czynności gwarancyjnych na każde żądanie Gwaranta.
 5. OGÓLNE WYŁĄCZENIA OCHRONY

  1. Ochroną gwarancyjną na zasadach GW nie są objęte wady wynikające z:
    • a) niestosowania się Klienta do instrukcji;
     b) uszkodzeń fizycznych,
     c) zdarzeń losowych,
     d) nieprzestrzegania przez Klienta obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie bhp oraz energii elektrycznej,
     e) ingerencji w elementy lub urządzenia przez Klienta lub inne osoby, w tym dokonywanie modyfikacji, samodzielnych napraw, napraw przez podmioty nieupoważnione przez Gwaranta,
     f) zmiany miejsca położenia instalacji,
     g) z jakichkolwiek przyczyn, jeżeli doszło do przeniesienia własności lub posiadania instalacji na inne osoby,
     h) z jakichkolwiek przyczyn, jeżeli doszło do usunięcia, zmiany, zamazania oznaczeń lub numerów seryjnych.
  2. Odpowiedzialność Gwaranta w ramach GW ograniczona jest do wysokości uiszczonej przez Klienta ceny za nabytą instalację. Ograniczenie obowiązuje dla sumy wszystkich zgłaszanych wad niezależnie od ich liczby w całym okresie gwarancyjnym, aż do wyczerpania tej wysokości. Do obliczenia wartości danego świadczenia gwarancyjnego stosuje się ceny brutto części, urządzeń i elementów oraz aktualnie stosowane (na dzień zgłoszenia wady) stawki robocizny i innych kosztów wykonawczych Gwaranta.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Gwarancja Własna nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi ustawowej za wady fizyczne i prawne.
  2. Wszelkie spory dotyczące realizacji Gwarancji Własnej poddane będą pod sądy właściwe dla umowy o wykonanie instalacji.